วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

การจัดนิทรรศการ

Plaaning

1.การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
2. การวิเคราะห์เนื้อหา
3. การตั้งวัตถุประสงค์
4. การกำหนดสถานที่
5. การกำหนดเวลา
6. การตั้งงบประมาณ
7. การออกแบบนิทรรศการ
8. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์
9. การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ
10. การประชาสัมพันธ์

หลักการจัดนิทรรศการ

What? Why? Where? When? Who? How?
1. ความเป็นเอกภาพ
2. ความสมดุล
3. ความเด่น

ไม่มีความคิดเห็น: